แนวทางการศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อม

If we desire respect for the law, we must first make the law respectable.

– Louis D. Brandeis

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ด้วยความยินดี

วิชา วล.๓๖๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชานี้มุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย สามารถพัฒนาความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้ การจัดการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้ และความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ และทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

วิชา วล.๓๖๗ มีขอบเขต และวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เบื้องต้นเกี่ยวกับ

 • กฎหมายทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของกฎหมายในการใช้ การจัดการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้ การจัดการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • การใช้ และแก้ไขปัญหา ในการใช้กฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้อย่างเหมาะสม
 • การริเริ่มนำความรู้ และทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไปพัฒนากฎหมายดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา

เนื่องจากนักศึกษาวิชา วล.๓๖๗ มิใช่นักศึกษากฎหมาย ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาเอง ผมจึงคาดหวังให้นักศึกษาอ่านหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนร่วมการบรรยายแต่ละครั้ง สำหรับเอกสารประกอบการศึกษาที่สำคัญ ๆ ได้แก่

 • Karen E Makuch and Ricardo Pereira, ‘Introduction’ in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp3-33.
 • Panos Merkouris, ‘Sustainable development and best available techniques in international and European law,’ in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp37-60.
 • Ricardo Pereira, ‘Environmental regulation, business competitiveness and corporate responsibility,’ in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp61-74.
 • Helena Wright and Ricardo Pereira, ‘A legal framework for clean technology transfer and finance,’ in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp75-91.
 • Katrin Glatzel, Helena Wright and Zen Makuch, ‘Technology innovation and the law–the example of climate adaptation technologies, in Karen E Makuch and Ricardo Pereira (eds), Environmental and energy law (Wiley-Blackwell, 2012), pp92-116.
 • The Online Source for Thailand’s Sustainable Development: Issues & Information – Ideas & Inspiration.
 • Nicholas Grossman et al (eds), Thailand’s Sustainable Development Sourcebook (Editions Didier Millet, 2015).
 • Paul Stookes, A practical approach to environmental law, second edition (Oxford, 2009), pp21-50.
 • ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, สังคมกับกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๙).
 • ปวริศร เลิศธรรมเทวี, สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมกับรัฐธรรมนูญ  (นิติธรรม, ๒๕๕๙).
 • ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).
 • หยุด แสงอุทัย แก้ไขปรับปรุงโดยสมยศ เชื้อไทย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙).
 • อำนาจ วงศ์ บัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (วิญญูชน, ๒๕๕๗).

นอกจากมีให้บริการอยู่ในหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ หรือหอสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ แล้ว นักศึกษายังสามารถซื้อหนังสือรายการที่สอง และหนังสือห้ารายการหลัง ได้จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป อีกด้วย

นอกจากหนังสือและเอกสารดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสมควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแต่ละครั้ง ที่จัดไว้ให้ในหน้ากฎหมาย อนึ่ง อาจารย์ผู้บรรยายยังอาจพิจารณาเพิ่มเติมเอกสารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแต่ละครั้งให้กับนักศึกษาอีกหากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา

กำหนดการบรรยาย

การบรรยายวิชา วล.๓๖๗ สำหรับภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๙.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๓๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีรายละเอียด ดังนี้classes-1-001classes-1-002classes-1-003

อนึ่ง ไม่มีการบรรยายใน

 • วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
 • วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ และ
 • วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นวันสอบกลางภาคการศึกษา

การวัดผลการศึกษา

การวัดผลการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ ประกอบด้วย

 • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๒๔ คะแนน) และ
 • การสอบปลายภาค (๗๖ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๒๔ คะแนน)

การศึกษาวิชา วล.๓๖๗ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายเป็นอันมาก

เพื่อให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย มีความรู้ และความเข้าใจ เนื้อหาวิชานี้มากพอ จนสามารถพัฒนาความรู้ และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี และหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้ การจัดการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้ และความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ และทฤษฎีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผมจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในวิชานี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในห้องบรรยายวิชา วล.๓๖๗ ประกอบด้วย

 • การเข้าห้องบรรยาย (๖ คะแนน) และ
 • การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย (๑๘ คะแนน)

การศึกษาวิชา วล.๓๖๗ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายเป็นอันมาก

ในการบรรยายแต่ละครั้ง ยกเว้นการบรรยายครั้งแรก นักศึกษาแต่ละคนที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด จะได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” ๐.๕ คะแนน สำหรับการเข้าห้องบรรยายครั้งนั้น ๆ อนึ่ง นักศึกษาแต่ละคนอาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” เพิ่มเติมอีก ๑.๕ คะแนน หากผมพอใจว่านักศึกษาแต่ละคนเช่นว่านั้นมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อย่างเหมาะสม

ในการบรรยายแต่ละครั้ง นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยาย และลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนดอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ผมพอใจได้ว่าตนมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อย่างเหมาะสม นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับเฉพาะคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้นๆ เท่านั้น จะไม่ได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้น ๆ เลย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยาย หรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้า และผมเห็นว่านักศึกษาผู้นั้นมีเหตุผลอันสมควรจริง

นักศึกษาที่ได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) ตามวรรคก่อน อาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) เพิ่มเติมด้วย หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า แสดงให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษาผู้นั้นมีความรู้ และความเข้าใจ ในเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนั้น ๆ เป็นอย่างดี

การสอบปลายภาค (๗๖ คะแนน)

แม้ว่าการศึกษาวิชา วล.๓๖๗ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายเป็นอันมาก การสอบปลายภาคก็มีความสำคัญมากเช่นกัน

การสอบปลายภาควิชา วล.๓๖๗ มีขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.

ข้อสอบปลายภาคเป็นข้อสอบอัตนัยจำนวนห้าข้อ ข้อสอบแต่ละข้อมีคะแนนตามจำนวนที่ปรากฏในตอนท้ายของข้อสอบข้อนั้น ๆ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำหนังสือ ตำรา บทความและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้เข้าไปในห้องสอบ และใช้ประกอบการตอบข้อสอบได้

Advertisements